Roll

Tokio

Nori, rice, cucumber, shrimps, salmon
8 

Pieces

Crabs
Salmon
4900
1

drag

Tokio
More You Like