Roll

Philadelphia with Tamago

Nori, rice, tamago, cheese, salmon
8 

Pieces

Cheese
Salmon
4200
1

drag

Philadelphia with Tamago
More You Like